کردستان

توجه به متناسب سازی اقلیم بومی در ساخت مدارس جدید
در سمینار معاونان و کارشناسان دفاتر فنی ادارات کل نوسازی مدارس مطرح شد؛

توجه به متناسب سازی اقلیم بومی در ساخت مدارس جدید جدید گالری

مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به طرح‌های جدید و نوآورانه در ساخت مدارس بر توجه به ساخت مدرسه مبتنی بر اقلیم مناطق تاکید کرد.

ادامه مطلب