گیلان

مدارس سبز، نماد توسعه پایدارهستند
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان:

مدارس سبز، نماد توسعه پایدارهستند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان با اشاره به ساخت مدارس سبز و نقش فرهنگ سازی آن، این مدارس را نماد توسعه پایدار دانست.

ادامه مطلب