مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان

زمان ملاقات عمومی با مدیرکل

سه شنبه هر هفته

از ساعت 8 الی 13 در محل دفتر مدیرکل