راهبرد مشارکت در تارنمای اداره کل

معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل

احتراما با سلام و ادب: به استحضار می رساند با توجه به اینکه اولین نماگر شاخص عمومی مشارکت الکترونیکی از محور دولت الکترونیک داشتن <<راهبرد مشارکت در تارنمای>> دستگاه می باشد. بدینوسیله راهبرد پیشنهادی مشارکت در تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان ارائه می گردید.

راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

چون در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازی و تغییر فرمت اداره کل سقف امتیاز را کسب نموده است مشارکت کاربران در این زمینه ضروری است.

راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

چون در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت اداره کل سقف امتیاز را کسب نموده است مشارکت کاربران در این نماگر ضروری به نظر می رسد.

راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

چون در کلیه نماگرهای زیر شاخص اداره کل وضعیت عالی دارد، مشارکت کاربران ضرورتی ندارد.

راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما

چون در نماگر پشتیبانی از افراد کم توان این اداره کل وضعیت عالی دارد. مشارکت کاربران در این رابطه ضروری است.

راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

چون در نماگر داشتن قالب سازی مناسب اطلاع رسانی خدمات ادره کل سقف امتیاز مرا کسب نموده است مشارکت کاربران در این زمینه ضروری است.

راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

چون در نماگر بخش سئوالات متداول اداره کل حداکثر اینبار را کسب نموده است لذا مشارکت کاربران ضروری به نظر می رسد.